Vedtægter for Gudrun og Palle Mørchs Mindefond

 1. Fondens navn
  1. Fondens navn er Gudrun og Palle Mørchs Mindefond.
  2. Fonden er en almennyttig/almenvelgørende fond.
 2. Fondens hjemsted
  1. Fondens hjemsted er Aalborg Kommune
 3. Fondens stifter
  1. Fonden er stiftet af boet efter Palle Mørch, i henhold til testamentarisk bestemmelse.
 4. Fondens formål
  1. Fondens formål er at yde støtte til sociale, humanitære, forskningsmæssige samt kunstneriske og kulturelle formål – fortrinsvis i Nordjylland.
 5. Fondens aktiver
  1. Fondens egenkapital udgør på stiftelsestidspunktet i alt DKK 6.811.517,00, som er fremkommet ved arv fra stifteren af fonden i forbindelse med fondens stiftelse. Den ved stiftelsen indskudte egenkapital kan ikke anvendes til uddeling.
  2. Ved stiftelsen udgør fondens aktiver følgende:
   1. Stemmeløse B-kapitalandele for nom. 40.000,00 i PM Holding ApS, CVR.NR. 21755079
  3. Fondens kapital kan endvidere bestå af de tilskud, herunder arv, gaver m.v. som fonden senere måtte modtage.
 6. Særlige rettigheder
  1. Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder i forbindelse med fondes stiftelse eller i øvrigt.
 7. Anbringelse af midler
  1. Fonden og dens bestyrelse skal ikke være bundet af lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelser af fondsmidler. Fondens kapital og øvrige midler skal efter bestyrelsens beslutning således anbringes i – danske eller udenlandske – aktier, obligationer, pantebreve samt andre værdipapirer, som efter bestyrelsens skøn frembyder betryggende sikkerhed. Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om, hvor fondens midler anbringes, og fonden er således som nævnt ikke bundet af reglerne om anbringelse af midlerne i godkendt dansk forvaltningsafdeling. Fondens bestyrelse skal udarbejde og godkende overordnede principper for, hvorledes fondens formue skal investeres.
  2. Bestyrelsen kan beslutte, at hele eller dele af fondens aktiver kan være placeret som indestående i banker eller sparekasser samt være anbragt i sådanne værdipapirer, som fonden måtte erhverve ved arv eller gave.
  3. Endelig kan fondens bestyrelse beslutte, at fondens midler kan anbringes i fast ejendom.
  4. Fondens værdipapirer skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som fonden tilhørende.
 8. Årets overskud
  1. Årets overskud anvendes efter fradrag af administrationsomkostninger samt fondens øvrige omkostninger til fondens formål, jf. dog punkt 8.2.
  2. Bestyrelsen kan bestemme, at hele eller dele af fondens årlige overskud henlægges til brug for senere uddeling, såfremt dette efter bestyrelsens skøn er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at realisere fondens formål.
 9. Fondens ledelse
  1. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der supplerer sig selv.
  2. Fondens bestyrelse, herunder formandskab, skal altid være identisk med fondsbestyrelsen i Gudrun & Palle Mørch´s Fond, cvr.nr. 31232449, medmindre medlemmet selv vælger at udtræde af Fonden uden også at udtræde af Gudrun & Palle Mørch´s Fond, cvr.nr. 31232449. I dette tilfælde er bestyrelsen selvsupplerende.
  3. På tidspunktet for fondens stiftelse er valgt medlemmerne af bestyrelsen i Gudrun og Palle Mørchs Fond, cvr.nr. 31232449.


   1. Anders Hjulmand (formand).
   2. Britta Rørbæk.
   3. Jens Ole Christensen.

  4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kræves der enstemmighed til de i punkt 13 nævnte beslutninger om vedtægtsændring og opløsning.
  5. Der skal i bestyrelsen holdes møde så ofte det efter formandens skøn er nødvendigt. Endvidere kan ethvert medlem af bestyrelsen forlange denne indkaldt. Indkaldelsen til mødet skal ske med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
  6. Bestyrelsen kan i øvrigt fastsætte en forretningsorden for sit virke. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
  7. Af fondens indtægter kan der ydes bestyrelsens medlemmer et rimeligt vederlag for udført arbejde for fonden, ligesom fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelse af erhvervet . Det påhviler fondsbestyrelsen at påse, at der ikke tillægges stiftere og bestyrelsesmedlemmer, revisorer, administratorer eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
 10. Bestyrelsens beføjelser
  1. Bestyrelsen træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af fondens formål og er ansvarlig for udarbejdelse af budget og for regnskabets førelse.
  2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  3. Fondens bestyrelse kan udpege en administrator til at stå for den daglige ledelse af fondens aktiviteter.
 11. Årsrapport m.v.
  1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra fondens stiftelse til den 31. december 2016.
  2. For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport indeholdende en årsberetning, balance, resultatopgørelse samt noter. Fondens årsrapport revideres af en godkendt revisor, udpeget af fondens bestyrelse.
 12. Tegningsregel
  1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
 13. Vedtægtsændringer og opløsning
  1. Fondens samlede bestyrelse kan ved enstemmighed og træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller opløsning af fonden, jf. dog punkt 13.3.
  2. Ved fondens opløsning anvendes fondens formue til almennyttige formål efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelser, således at fondsformuen i videst muligt omfang anvendes i overensstemmelse med fondens formål.
  3. Ændringer af fondens vedtægter og herunder eventuelle opløsninger i fonden skal endvidere godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget i forbindelse med fondens stiftelse i 2016.